Ca:config.dat

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Español

El config.dat es l'arxiu on hi ha totes les dades de configuració del X-Moto. En Windows el trobaràs en el directori d'instal·lació del joc. En sistemes Unix el trobaràs en el directori ~/.xmoto.

Es un simple arxiu XML amb l'element <var> per a cada opció de configuració:

<var name="..." value="..."/>

Moltes opcions son accessibles des de el joc, però algunes de les mes desconegudes nomes son editables directament des de l'arxiu config.dat. Aquí hi ha una graella amb totes les actuals variables de configuració.

Nom        Valor per defecte   Descripció
--------------------------------------------------------------------------------
Theme       Classic        Nom del tema actual seleccionat.
DisplayWidth    800          Resolució de pantalla X seleccionada.
DisplayWidth    600          Resolució de pantalla Y seleccionada.
DisplayBPP     32           Bits per pixel seleccionats.
DisplayWindowed  false         Indica si el joc s'ha d'arrencar dins
                     d'una finestra.
MenuBackgroundGraphics High        Pot ser "Low" o "High", la diferencia
                     radica en l'imatge de fons.
GameGraphics    High          Pot ser "Low", "Medium", o "High".
                     Especifica quant material serà dibuixat.
AudioEnable    true          Controlador d'àudio general.
AudioSampleRate  22050         Pot ser "11025", "22050", o "44100".
                     Es el rati en Hz de la mostra.
AudioSampleBits  16           Pot ser "8" o "16. Bits per mostra.
AudioChannels   Mono          "Mono" o "Stereo". No hi ha motiu per
                     utilitzar stereo, tots els sons actuals
                     son mono.
EngineSoundEnable true          Posa'l a "false" per desactivar el motor
                     de so.
ControllerMode1  Keyboard        "Keyboard" o "Joystick1". Fixa't que
                     el suport per joystick es experimental.
KeyDrive1     Up           Tecla que provoca l'acceleració de la moto.
KeyBrake1     Down          Tecla per frenar.
KeyFlipLeft1    Left          Tecla per rotar a la esquerra.
KeyFlipRight    Right         Tecla per rotar a la dreta.
KeyChangeDir1   Space         Tecla per canviar la direcció de la moto.
AutosaveHighscoreReplays true       Selecciona si tots els records locals,
                     s'han de guardar com a repeticions
                     automàticament.
LimitFramerate   false         Activa'l si creus que el joc utilitza
                     massa CPU per dibuixar uns gràfics mes
                     lleugers (limitador del rati de fotogrames
                     agressius).
JoyIdx1      0           Index del joystick a utilitzar. El primer
                     joystick es "0", el segon "1", i així.
JoyAxisPrim1    1           Index de l'eix del joystick utilitzat per
                     accelerar/frenar. "0" es
                     esquerra/dreta i "1" es adalt/abaix.
JoyAxisPrimMax1  32760         Valor de l'eix que provoca mes acceleració.
JoyAxisPrimMin1  -32760         Valor de l'eix que provoca mes frenada.
JoyAxisPrimUL1   1024          Valor de l'eix que provoca el començament
                     de l'acceleració.
JoyAxisPrimLL1   -1024         I el començament de la frenada. Per defecte
                     no passa res entre -1024 i 1024.
JoyAxisSec1    0           Com JoyAxisPrim1, però per a la rotació.
JoyAxisSecMax1   32760         Mes de lo mateix.
JoyAxisSecMin1   -32760         -
JoyAxisSecUL1   1024          -
JoyAxisSecLL1   -1024         -
JoyButtonChangeDir1 0           Boto del Joystick per canviar de direcció.
JoystickLimboArea 0.07          Sense utilitat.
DefaultProfile   (blank)        Perfil de jugador utilitzat al arrencar.
ScreenshotFormat  png          "png" o "jpg".
NotifyAtInit    true          El joc imprimira per pantalla informació en
                     arrencar. Automàticament es posara en false
                     en acabar.
ShowMiniMap    true          Si el petit mapa del joc es visible o no.
StoreReplays    true          Amb false, mai es gravaran les repeticions.
ReplayFrameRate  25           Numero de fotogrames per segon que tindran
                     les repeticions gravades.
CompressReplays  true          Selecciona si els arxius de les repeticions
                     s'han de comprimir per estalviar espai.
LevelCache     true          En false per des-habilitar el cache de nivells.
ContextHelp    true          "false" des-habilita els missatges de text
                     mostrats a la part baixa de la pantalla.
MenuMusic     true          Si la musica s'ha d'habilitar
WebHighscores   false         Si la connexió WWW s'ha de permetre.
CheckHighscoresAtStartup true       Selecciona si l'Xmoto ha de comprovar els
                     rècords en arrencar-se.
CheckNewLevelsAtStartup true       El mateix per als nous nivells.
ShowInGameWorldRecord false        Combina informació sobre el rècord mundial
                     per al nivell actual.
WebConfAtInit   true          Amb true, el joc començara amb la finestra de
                     configuració WWW. Automàticament es posara en
                     false en acabar.
WebHighscoresURL  (an URL)        URL on es guarden els rècords.
WebLevelsURL    (an URL)        URL de l'arxiu que especifica tots els nivells
                     accessibles online.
WebThemesURL    (an URL)        URL a la llista de temes accessibles.
WebThemesURLBase  (an URL)        URL on els arxius del tema (com les Figures)
                     es poden descarregar.
ProxyType     (blank)        (blank), "HTTP", "SOCKS4", o "SOCKS5",
                     especifica el tipus de proxy a connectar.
ProxyServer    (blank)        Servidor proxy a utilitzar. Si requereix
                     autenticació substitueix per:
                     user:pass@serveraddress.
ProxyPort     -1           El port que utilitza el servidor proxy.
EnableGhost    true          Si el joc ha de mostrar el fantasma per
                     a poder jugar en contra d'ell.
GhostSearchStrategy 0           Tipus de fantasma. "0" per als teus propis
                     rècords, "1" per als millors locals, "2"
                     pels millors connectats.
ShowGhostTimeDiff true          Mostra la diferencia de temps envers al
                     fantasma durant el joc.
DisplayGhostInfo  false         Mostra informació del fantasma en
                     començar un nivell.
GhostMotionBlur  true          Aplicar motion blur al fantasma, en cas
                     de que el teu hardware tingui suport.

Mira't també